Basında DAPA


Sustainable Development Plan of Bartın The Main Strategies for the Economic and Human Development in Bartın , Özcan Ümit
Municipality of Bartın Bartın , February , 2002
Bartın Sürdürülebilir Kalkınma Planı 2. Aşama: Eylem Planı Temel Ekonomik ve İnsani Kalkınma Stratejileri , Özcan Ümit
Bartın Belediyesi Bartın , 2002
Yoksullukla Mücadele Alt Komisyon Raporu , Özcan Ümit
Komisyon Başkanı Ümit Özcan Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele DPT Yay. No: 2599 - ÖİK: 610 Ankara , s: 101-186 , 2001
1998 Yılında Yaşanan Batı Karadeniz Sel Felaketinden Üç Yıl Sonra Neredeyiz? , Özcan Ümit
Planlama 2001/4 TMMOB ŞPMMO ISSN 1300-7319 , s: 39-42 , 2001
Yoksullukla mücadele alt komisyonu raporu , Ümit Özcan
Devlet Planlama Teşkilatı , Ocak , 2000
Bartın Sürdürülebilir Kalkınma Planı 1. Aşama Sonuç Raporu , Ümit Özcan
Bartın Belediyesi , Eylül , 2000
İmar mevzuatının ve kentsel toprak mülkiyetinin irdelenmesi , Ümit Özcan
TODAİE Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi , Haziran , 2000
Cumhuriyetten Günümüze İmar Mevzuatımızın Gelişimi ve Kentsel Topraklar , Özcan Ümit
TODAİE Yayınları Ankara , 2000

2000 öncesi

Doğal Afetler ve Fiziki Planlama , Özcan Ümit
Birlik TMMOB Yay. , 1998
Şehirciliğimizin Yüzyılı , Özcan Ümit
22. Dünya Şehircilik Günü Açılışı Bildirgesi , 5 Kasım , 1998
Kentsel Tasarımın Tarihsel ve Felsefi Temelleri , Özcan Ümit
Planlama 97/2 TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını Sayı: 12 , 51-53 , 1997
Zonguldak Bartın Karabük Bölgesel Gelişme Projesinin Öteki Yüzü , Özcan Ümit
İletkent Sayı: 2-3 TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını SSN 1301 - 1707 , 25-30 , Ocak - Mart , 1997
Demokrasi ve Planlama: Norveçte Bölgesel ve Yerel Planlama ve Karar Süreçlerine Kadınların Katılımı , Özcan Ümit
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler Sayı: 31 Tek. Araş. ve Uyg. Gen. Müd. Yay.. No: 92 , 10-15 , Eylül , 1996
Habitat II ve Yaşam Çevresini İyileştirecek En İyi Uygulamalar , Özcan Ümit
Bayındırlık İskan Bakanlığı ve Belediyeler Tek. Araş. ve Uyg. Gen. Müd. Yay. Sayı:3 No:92 , 20-26 , Eylül , 1996
Geçiş Döneminde Bir Ülke Moğolistan , Özcan Ümit
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler No:27 Tek. Araş. ve Uyg. Gen. Müd. Yay. No:87 , 12-20 , Eylül , 1995
Country Report of Mongolia , Özcan Ümit
TİKA , 1995

1995 öncesi

Zonguldak Sorunları ve Çözümler , Özcan Ümit
II. Zonguldak Kurultayı Genel Maden-İş Yay. Zonguldak , 60-67 , 1993
Alt Gelir Gruplarına Konut Sunum Biçimleri ve Gecekonduda Dönüşüm Çalışma Grubu Raporu , Özcan Ümit
Koordinatör: Dr. Ümit Özcan D.P.T. 7.B.Y.K.P. Konut Özel İhtisas Komisyonu Ankara , 1993
Konut Gereksinimi ve Talebi Çalışma Grubu Raporu , Özcan Ümit
D.P.T. 7.B.Y.K.P. Konut Özel İhtisas Komisyonu , Mayıs , 1993
Türkiye`de Konut Politikaları ve Beklentiler , Keleş R; Sözen N; Tapan M; Özcan Ü; Gülöksüz Y.
Konut Birlik Yay. No:3 , Eylül , 1992
Zonguldak : Sorunlar Ve Çözümler , Özcan Ümit
Genel Maden-İş Yıl 7 Saya 37 , 31-32 , Şubat - Mart , 1992
Neden İmar Planı ? , Özcan Ümit
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler N0:6 Tek. Araş. ve Uyg. Gen. Müd. Yay. No:41 , 8-11 , Haziran , 1990
İç Göçler Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri , Özcan Ümit
Planlama 90/1-2 TMMOB ŞPMMO Yay Sayı 7 , 67-70 , Haziran , 1990
Regional Planning and Women in Turkey , Özcan Ümit
Council of Europe Participation by Women in Decision Concerning Regional and Environmental Plannig Seminar Athens 6 , 25-27 October , 1990
Unbalanced Development and Regional Policies , Özcan Ümit
Regional Science Association 30 th R.S.A European Congress İstanbul , Agust 28-31 , 1990
İç Göçler Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri , Özcan Ümit
Planlama 90/1-2 TMMOB ŞPMMO Yay Sayfa 7 , 67-70 , Haziran , 1990
Plan Ama Nasıl ? , Özcan Ümit
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler No:7 Tek. Araş. Uyg. Gen. Müd. Yay. No: 43 , 25- 29 , Eylül , 1990

1990 öncesi

Yerel Yönetimlerde Teknik Elemanlar , Özcan Ümit
Yerel Yönetimler Kurultayı TMMOB (Yayınlanmamış Tebliğ) , 28 Şubat - 3 Mart , 1989
Çağdaş Kentlerde Katılım ve Sivil Organizasyonlar , Özcan Ümit
Planlama 89/1 TMMOB ŞPMMO Yay Sayı :5 , 7-10 , Mart , 1989
Muğla Kent Dokusu ve Kültür Turizmi , Özcan Ümit
Panel Muğla 5. Kültür Şenliği (Yayınlanmamış Tebliğ) , 28 Eylül - 1 Ekim , 1989
Toplu Konut Kanunu Uygulama Yönetmeliğine İlişkin Tebliğ , Özcan Ümit
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler No:4 Tek. Araş. ve Uygu. Gen. Müd. Yay. No:36 , 36-37 , Kasım , 1989
Çevre Sorunlarının Nedenleri Sonuçları ve Çözüm Önerileri , Özcan Ümit
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler No:3 Tek. Araş. ve Uyg. Gen. Müd. Yay. No:32 , 10-18 , Nisan , 1989
Tarihi Dokunun Korunması ve Uluslararası Deneyimler , Eke F; Özcan Ü
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler No:2 Tek. Araş. Ve Uyg. Gen. Müd. Yay. No: 17 , 37-49 , Mayıs , 1988
Cappadocia Erzurum Forest Villages Sultan Marshes Turkish Carpet Gürpınar District of the Van Province Isparta Demonstration Projects For The Countryside , Özcan Ümit
Council of Europe Publications and Documents Division ISBN 92-871-1593-1 Strasbourg , 18-32- 35 - 40-49-102-108 , 1988
Bir Hukuk Belgesi Olarak İmar Planları , Özcan Ümit
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler No:2 Tek. Araş. Ve Uyg. Gen. Müd. Yay. No: 17 , 55-56 , Mayıs , 1988
Turizmin Gereği ve Çok Yönlü Etkileri , Özcan Ümit
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler No:2 Tek. Araş.ve Uyg. Gen. Md. Eğitim Yay No: 17 , 5-12 , Mayıs , 1988
Kent - Yönetenler - Yönetilenler ve Şehir Plancıları , Özcan Ümit
Şehircilik Hukuk ve Yönetim İlikileri 10. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu Ankara , 263-266 , 1988
Kent Yönetimi Yöneticiler ve Şehir Plancıları , Özcan Ümit
Planlama 88/2 TMMOB ŞPMMO Yay , 3-7 , Aralık , 1988
İmar Kanununun Bazı Maddeleri Anayasa Mahkemesince İptal Edildi , Özcan Ümit
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Belediyeler No:1 Tek. Araş. Ve Uyg. Gen. Md. Eğitim Yay No: 12 , 38-39 , Eylül , 1987
New Activities , Özcan Ümit
Second European Colloquium on the Future of Countryside - The Rural Challenge EOC - CR ( 87 ) Misc 21 Lisbon , 1987
Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışında İmar Faaliyetleri , Dr. Eke Figen H; Özcan Ü; Özbilen V.
2. Türkiye Şehircilik Günü Kongresi İstanbul , 108-137 , 1986
Tarihi Dokunun Korunması ve Uluslararası Deneyimler , Eke F; Özcan. Ü; TMMOB
Mim. Od. Yay. 11. Dünya Şehircilik Günü Tebliği Mimarlık 88-2 Sayfa 228 , 34-36 , 1986
Belediye ve Mücavir Alan Sınırları Dışındaki Planlama Faaliyetlerinin Kamu Yararı Kavramı Açısından İrdelenmesi , Özcan Ümit
2.Türkiye Şehircilik Günü Kongresi İstanbul , 155-121 , 1986
Disguised Unemployment Problem in Agriculture in the Case Of Turkey , Özcan Ümit
The European Campaign for the Countryside Council of Europe EOC - CR ( 86 ) 20/10 Paris , 1986
Zonguldak Alt Bölge Genel Yerleşme Düzeni , Sever S; Özcan Ü; Özbilen U.; Yanmaz S.
İmar ve İskan Bak. Yay , 1983
Kıyılarda Yanlış Kullanım Kararlarının Sosyal Maliyetleri , Özcan Ümit
Kıyılar 7. Dünya Şehircilik günü Kutlamaları Trabzon , 36-42 , 1983
Kentleşme ve Toplumsal Hareketlilik , Özcan Ümit
A.Ü.S.B.F. Bülteni , 18-21 , Eylül , 1981
Plan ve Plancı , Özcan Ümit
ŞPMMO Bülteni , 7-10 , 1981
Yerel Merkezi Hükümet ile Yerel idarelerin Mali İlişkileri , Özcan Ümit
Yönetimler Semineri Yayınlanmamış Tebliğ , 1981
İnsan ve Çevresi Sosyo-Antropolojik Bir Yaklaşım , Özcan Ümit
Dünya Çevre Günü Seminer Sonuçları TMMOB yay , S: 1-28 , 1980
KONUT Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu , Özcan Ümit
, 1980
Planlama Süreci Kalkınma Politikaları ve İmar Yasası , Özcan Ümit
DPT Yay No: 2432 - ÖŞK - 490 , 6 , 1980

1980 öncesi

Belediyeler Biyografisi , Özcan Ümit
METU Student Works-2 41-112 Fac. of Arch. Publications , 1979
Belediyelerin Mali Sorunları , Özcan Ümit
METU Student Works S: 71-94 Fac. of Arch. Publications , 1978