Basında DAPA


Danışmanlık Hizmetlerimiz
 • Siyasi Danışmanlık ve Seçim Çalışmaları Organizasyonu
 • İmaj ve Marka Danışmanlığı
 • Belediyelere İmar ve Planlama Danışmanlığı
 • Fiziki Planlama Konularında Danışmanlık Hizmetleri
 • Finansal Danışmanlık
 • Uluslararası Finansman Kaynakları Danışmanlığı
 • Hukuki Danışmanlık

Planlama Hizmetlerimiz
 • Sürdürülebilir Kalkınma Planları
 • Alt Bölge-Bölge Planlama Çalışmaları
 • Sektörel Eylem Planları
 • Kent Profili Çalışmaları
 • Çevre Düzeni Planları
 • Kentsel Revitalizasyon Planları
 • Renovasyon Planları
 • Koruma Planları
 • Kentsel Eylem Planları
 • Kentsel Tasarım Planları
 • Afet Eylem Planları
 • İmar Uygulama Planları

Araştırma Hizmetlerimiz
 • Sektörel Strateji Planları
 • Yerele Kalkınma Stratejileri
 • Sektörel Pazar Araştırmaları
 • Ulusal Profil ve Risk Analizi Çalışmaları
 • Sektörel Risk Analizi
 • SWOT Analizi
 • Fizibilite Etüdleri
 • ÇED Raporları

Proje Hizmetlerimiz
 • SWOT Projeleri
 • İşkur Projeleri
 • KOSGEB Projeleri
 • 6. Çerçeve Programı Kapsamındaki Projeler
 • İşgem Projeleri
 • GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Projeleri
 • Dijital Planlama ve Harita Sayısallaştırma Projeleri

Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Konusundaki Hizmetlerimiz
 • Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Ağı Projeleri
 • Kardeş Şehirler Projeleri
 • Uluslararası Akreditasyona Yönelik Projeler
 • Uluslararası Akreditasyona Yönelik Projeler
 • IUCN Projeleri
 • UNEP Projeleri
 • WWF Projeleri

Uluslararası Finansman Hizmetlerimiz
 • Dünya Bankası Projeleri
 • AB Projeleri
 • IBRD Projeleri
 • Hükümetler Düzeyinde Hibe ve Krediler

Eğitim Hizmetlerimiz
 • Uluslararası Finansman Kaynaklarını Kullanmaya Yönelik Projeler ve Proje Hazırlama Teknikleri Eğitimi
 • İmaj ve Marka Danışmanlığı Eğitimi

Belediyelere Yönelik Paket Danışmanlık Hizmetlerimiz
 • İmar ve Planlama Danışmanlığı
 • İmar Mevzuatı Danışmanlığı
 • Belediye bütçesinin gelir ve gider kaynaklarının denetimi
 • Öz kaynak denetimi ve tahsilat yöntemleri
 • Belediye hizmetlerinin projelendirilerek mevcut fon kaynaklarına başvuru yolu ile kaynak yaratmaya yönelik her türlü girişimler
 • Uluslararası finans kaynağı yaratmaya yönelik projeler
 • AB kapsamında hibe programlarına başvuru halinde ihtiyaç duyulan projeler
 • Belediye personeli için ihtiyaç duyulan hizmet içi eğitim programları
 • İhale Dosyası Hazırlanması
 • Ruhsatlandırma İşlemleri
 • Park, bahçe, piknik alanı vb. peyzaj düzenlemeleri
 • Kentsel Renovasyon Projeleri
 • Kentsel Revitalizasyon Projeleri
 • Sokak düzenleme projeleri ve finansmanı
 • Hukuki Danışmanlık (Davalara girilmesi halinde vekalet ücreti hariç)
 • Yol Düzenleme Projeleri (Proje ücreti hariç)
 • Sürveyanlık Hizmetleri (İnşaat mühendisi gözetimi gerektiren işlerde mühendisin günlük ücretinin belediye tarafından ödenmesi halinde)
 • Mimari Projeler (Proje bedeli hariç)
 • Koruma İmar Planları (Plan ücreti hariç)
 • Uygulama ve Nazım İmar Planları (Plan ücreti hariç)